Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargach Flukar.

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe.

 

Zaproszenie do składania ofert

FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”.

Zaproszenie do składania ofert

FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” - realizacja usług zw. targami

Zaproszenie do składania ofert

FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”.

Zaproszenie do składania ofert

FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”

 

Zaproszenie do składania ofert

FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację Konferencji otwarcia instalacji w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”

Informujemy, że postępowanie nie zostało rozstrzygnięte ze względu na okoliczności niezależne od Zamawiającego - skutkujące ewentualnością wprowadzenia zbyt wielu zmian w zapytaniu ofertowym. Bardzo dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do śledzenia strony i składania ofert w kolejnym zapytaniu.

 

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na realizację filmu dokumentalnego w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych"

W związku z brakiem sprecyzowania określenia film dokumentalny o tematyce ekologicznej w dziedzinie przemysłu oraz różnym rozumieniem tego warunku postawionego w zapytaniu przez oferentów - poprzednie zapytanie ofertowe zostało unieważnione. 
Poniżej prezentujemy nową treść zapytania wraz z załącznikami - zapraszamy do składania ofert.

 

Zaproszenie do składania ofert

Ze względu na błędy formalne zawarte w poprzednim zapytaniu ofertowym (podany błędny adres mailowy, na który należało wysłać oferty) -

FLUKAR Sp. z o.o. ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę surowców w ramach realizacji projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”

 

Zaproszenie do składania ofert

FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację filmu dokumentalnego w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych"

 

Zaproszenie do składania ofert

FLUKAR Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę surowców w ramach realizacji projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”

 

Ogłoszenie przetargu otwartego nr EMUNEW/PP/3/2018.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych, w ramach projektu Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”.
System wentylacji, odgazowania oraz kontroli parametrów, instalacji elektrycznych i instalacji kontrolno-pomiarowej pracy dla węzłów: węzła produkcji asfaltu zmodyfikowanego; węzła upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; węzła produkcji i magazynowania nanowłókien; węzła produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2018

dotyczące wyboru dostawców w ramach realizacji Projektu nr POIR.02.01.00-00-0170/16-00 pn. Rozwój centrum badawczo – rozwojowego Flukar sp. z o. o. realizującego prace badawcze dla branży petrochemicznej i gospodarki odpadami, który otrzymał o dofinansowanie w ramach 2 osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Wynik:

Do realizacji przyjęto ofertę Anton Paar Poland Sp. z o. o. w zakresie urządzenia: Testera stabilności utleniania RapidOxy oraz ofertę SHIM-POL A.M. Borzymowski E.Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna w zakresie urządzenia:Pompy perystaltycznej do automatycznego podawania próbek.
W zakresie pozostałych urządzeń postępowanie zostało anulowane ze względu na brak wpływu ofert spełniających wymagania zapytania ofertowego.

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.03.02.01-16-0001/17 pn. Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych, który otrzymał o dofinansowanie w ramach 3 osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania „Badania na rynek”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

W wyniku zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, w związku z tym została przyjęta do realizacji - jest to oferta z dn. 31.08.2018 r. Konsorcjum - P.B. Inbud Bielsko Sp. z o. o. Sp. k. i Biprotech Sp. z o. o.

 

Dn. 14.08.2018 wydłużono termin składania ofert do 31.08.2018 r. - godz. 12.00, a tym samym termin wyboru wykonawcy ulega zmianie (do 30.09.2018 r.). 

 

Dn. 3.08.2018 r. podjęto decyzję o dokonaniu zmian w zapytaniu ofertowym nr 7/2018:

- obniżono wartość zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na czas realizacji umowy (z 20% na 10%)
- wydłużono termin składania ofert do 20.08.2018 r. do godz. 12.00,
w związku z tym zmianie uległy - treść zapytania ofertowego oraz wzoru umowy.

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

dotyczące wyboru dostawców w ramach realizacji Projektu nr POIR.02.01.00-00-0170/16-00 pn. Rozwój centrum badawczo – rozwojowego Flukar sp. z o. o. realizującego prace badawcze dla branży petrochemicznej i gospodarki odpadami, który otrzymał o dofinansowanie wramach 2 osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, wramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 

Ogłoszenie przetargu otwartego nr EMUNEW/PP/2/2018

„Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych, w ramach projektu Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”.

Układ do produkcji nanowłókien dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.03.02.01-16-0002/16 pn. Wykonanie zakładu do regeneracji olejów przepracowanych – KONTYNUACJA PRAC, który otrzymał o dofinansowanie w ramach 3 osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania „Badania na rynek”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 W wyniku oceny ofert do realizacji zadania wybrano firmę Biprotech Sp. z o. o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.02.01.00-00- 0170/16-00 pn. Rozwój centrum badawczo – rozwojowego Flukar sp. z o. o. realizującego prace badawcze dla branży petrochemicznej i gospodarki odpadami, który otrzymał o dofinansowanie w ramach 2 osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W wyniku oceny ofert do realizacji zadania wybrano firmę Anton Paar Poland Sp. z o. o.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.02.01.00-00- 0170/16-00 pn. Rozwój centrum badawczo – rozwojowego Flukar sp. z o. o. realizującego prace badawcze dla branży petrochemicznej i gospodarki odpadami, który otrzymał o dofinansowanie w ramach 2 osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dla urządzenia Aparat do oznaczania temperatury zapłonu z wyposażeniem do badania asfaltów (metoda Cleveland`a), 2 sztuki oraz Aparat do oznaczania pozostałości po koksowaniu, 1 sztuka wybrano firmę Inkom Instruments sp. z o. o. sp. k. (zaoferowane kwoty netto – odpowiednio 55 400,00 PLN/szt. i 43 850,00 PLN/szt., natomiast dla Reometr do oznaczania polimerów i asfaltów, 1 sztuka firmę A.P. Instruments Sp. z o. o. Sp. k. (136 000,00 PLN netto).

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące zamówienia pn. Działania związane z promocją na wybranych imprezach targowych.

Dnia 8 marca 2018 r. w wyniku oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia objętego zapytaniem nr 2/2018 Firmę Proarte Siedlarek Grzegorz.


UWAGA

W zakresie targów wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania (opis zamówienia)  w punkcie I.1 - pozycja 3 - w dn. 28.02.2018 r. Flukar Sp. z o. o. otrzymała wstępną zgodę na zmianę wskazanej imprezy targowej (MIMS Automechanika Moskwa 2018) na – SIA Autotech Service na Ukrainie w 2019 roku. W związku z powyższym – w tym zakresie nastąpi procedura aneksowania umowy o dofinansowanie, w związku z tym  w składanych ofertach należy uwzględnić tę zmianę (jeśli wiąże się to z różnymi wycenami - proszę podać kwoty odrębnie dla obu imprez targowych).

Dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.03.03.03-24- 0058/17 pn. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to
Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Ogłoszenie przetargu otwartego nr EMUNEW/PP/1/2018

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. Przedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Zaproszenie do składania ofert – Zapytanie ofertowe 13/2017 Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych (AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI – 19.01.2018 r.)

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.02.01.00-00-0170/16-00 pn. Rozwój centrum badawczo – rozwojowego Flukar sp. z o. o. realizującego prace badawcze dla branży petrochemicznej i gospodarki odpadami, który otrzymał o dofinansowanie w ramach 2 osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Aktualizacja;

Dn. 9.02.2018 r. podjęto decyzję o wydłużeniu postępowania ofertowego do dn. 19.02.2018 r. do godz. 14.00

 

Aktualizacja:

Po przeanalizowaniu potrzeb oraz pytań dotyczących przedmiotu zapytania – doprecyzowano specyfikację poszczególnych urządzeń. W związku z wprowadzeniem zmian do zapytania ofertowego – wydłużono jednocześnie termin składania ofert do dn. 12.02.2018 r.

 

W związku z powyższym zmianie uległa następująca dokumentacja – Zapytanie ofertowe (zmiana terminu składania ofert oraz powołanie się na nową specyfikację oraz pytania i odpowiedzi); Załącznik nr 1 Specyfikacja zestawu urządzeń laboratoryjnych ver. 2 (plik Specyfikacja zestawu urządzeń laboratoryjnych uszczegółowione upubliczniony  w celu większej przejrzystości zaistniałych zmian); aktualizacja Pliku pytania i odpowiedzi.

 

Zaproszenie do składania ofert – Zapytanie ofertowe 1/2018 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz nadzór autorski

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.03.02.01-16-0001/17 pn. Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych, który otrzymał o dofinansowanie w ramach 3 osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania „Badania na rynek”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Starsze przetargi

 

 

 

©Copyright Flukar Sp.z.o.o.. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie).